Privacy Policy

Principe

Bescherming van de privacy van een individu is een fundamenteel recht. Om je als klant onze diensten en producten te kunnen leveren, moeten we noodgedwongen beschikken over enkele persoonsgegevens. Rijschool Topper A.M. streeft ernaar persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Deze privacyverklaring is bedoeld om je inzicht te verschaffen in de manier waarop Rijschool Topper A.M. persoonsgegevens verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is iedere vorm van informatie over een geidentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn de naam van een persoon, een foto, een video-opname, een telefoonnummer, een code, een wachtwoord, een bankrekeningnummer, een verslag van een gesprek, een link met een bedrijf of andere personen, een e-mailadres, een audio-opname, een chat-gesprek, sociale media berichten, schriftelijke correspondentie, internet-gerelateerde surf-informatie, enz. Deze gegevens worden verzameld op meerdere manieren:

 • gegevens worden door klanten zelf overhandigd aan Rijschool Topper A.M.,
 • Rijschool Topper A.M. wijst gegevens toe aan klanten voor het gebruik van Rijschool Topper A.M. producten en/of diensten,
 • Rijschool Topper A.M. verzamelt gegevens van klanten door het gebruik van Rijschool Topper A.M. producten en/of diensten,
 • Rijschool Topper A.M. ontvangt gegevens van klanten via derden, onder voorwaarde dat deze derden de betreffende gegevens conform de Europese en Belgische regelgeving op een juiste wijze hebben verworven en verwerkt.

De verzamelde gegevens kunnen met elkaar gecombineerd worden.

Verwerken van persoonsgegevens

Rijschool Topper A.M. bedoelt met verwerking: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen van persoonsgegevens. Rijschool Topper A.M. verwerkt enkel persoonsgegevens op basis van:

 • een contractuele overeenkomst, of,
 • na toestemming van de betreffende persoon, of,
 • een gerechtvaardigd belang, of,
 • een wettelijke verplichting.

Rijschool Topper A.M. kan besluiten om gegevens binnen de eigen organisatie te verwerken, of de verwerking geheel of gedeeltelijk te delegeren aan een externe organisatie. In dat geval worden persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid van Rijschool Topper A.M. doorgegeven aan deze partijen voor verwerking. De doorgifte gebeurt enkel voor dezelfde verwerkingsdoelen als bij Rijschool Topper A.M. zelf. Rijschool Topper A.M. ziet erop toe dat deze partijen de gegevens op eenzelfde manier als Rijschool Topper A.M. vertrouwelijk en veilig beheert en verwerkt. Rijschool Topper A.M. dwingt dit contractueel af, kan hier op toezien, en kan deze partijen auditeren of laten auditeren.

Doeleinde van die verwerking

Rijschool Topper A.M. verwerkt de persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden. Rijschool Topper A.M. verwerkt enkel de gegevens die vereist zijn om deze verwerkingsdoelen te realiseren. Rijschool Topper A.M. verwerkt geen gegevens die niet bijdragen aan een vooraf bepaald doel. De enige uitzondering hierop betreffen wettelijke verplichtingen. De verwerkingsdoelen worden gedocumenteerd in het "Rijschool Topper A.M. - Register van de verwerkingsactiviteiten". Dit register documenteert de verwerkingsactiviteiten die onder verantwoordelijkheid van Rijschool Topper A.M. plaats vinden:

 • een beschrijving van de verwerkingsdoelen en hun wettelijk basis,
 • een beschrijving van de categorieen van persoonsgegevens, betrokkenen en ontvangers,
 • indien mogelijk, de beoogde termijn waarbinnen de verschillende categorieen van gegevens worden gewist, en,
 • indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Dit register staat steeds ter beschikking van de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit.

Doorgeven van persoonsgegevens

Een gegevensontvanger is een derde partij waaraan Rijschool Topper A.M. gegevens verstrekt zonder een delegatie voor verdere verwerking. Derde partijen zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheidsinstanties, een dienst of een ander orgaan, die niet betrokken zijn bij de verwerking van de betreffende gegevens. Rijschool Topper A.M. verkoopt of geeft geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij de persoon hiervoor toestemming geeft. Rijschool Topper A.M. geeft enkel persoonsgegevens door zonder toestemming van de betrokkene indien de wetgeving Rijschool Topper A.M. hiertoe verplicht. Eventuele doorgaven van persoonsgegevens worden gedocumenteerd in het "Rijschool Topper A.M. Register van de verwerkingsactiviteiten".

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Rijschool Topper A.M. bewaart de persoonsgegeven niet langer dan strikt noodzakelijk voor de verwezenlijking van het doel. Sommige gegevens moeten worden bewaard voor een termijn bij wet opgelegd (vb. boekhoudkundige stukken). De bewaartermijnen worden gedocumenteerd in het Rijschool Topper A.M. Register van de verwerkingsactiviteiten.

Rechten van de klant

Elke persoon waarvan Rijschool Topper A.M. gegevens verwerkt (dit is de betrokkene) beschikt vanuit de wetgeving over verschillende rechten:

 • Recht op informatie: Rijschool Topper A.M. moet in alle transparantie informatie verstrekken aan de betrokkene over hoe en welke persoonsgegevens Rijschool Topper A.M. verwerkt.
 • Recht van inzage: De betrokkene heeft het recht om te weten of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt of niet; Rijschool Topper A.M. moet op verzoek gratis een kopie verstrekken van de verwerkte persoonsgegevens. Ook voor de data van Rijschool Topper A.M. bij derde partijen moet het noodzakelijke gebeuren om deze data via Rijschool Topper A.M. aan de betrokkene aan te leveren.
 • Recht op correctie: Rijschool Topper A.M. moet de persoonsgegevens corrigeren wanneer deze onjuist of onvolledig zijn en moet eventuele derde partijen informeren als Rijschool Topper A.M. hen gecorrigeerde gegevens heeft bezorgd. Tevens moet Rijschool Topper A.M. de betrokkene meedelen aan welke derden de gecorrigeerde gegevens werden bezorgd en nazien indien de correctie werd doorgevoerd.
 • Recht op gegevenswissing: De betrokkene kan Rijschool Topper A.M. vragen om te worden vergeten en te worden verwijderd uit de bestanden van Rijschool Topper A.M. (inclusief bestanden van derde partijen indien deze data voor Rijschool Topper A.M. verwerken), hierbij rekening houdende met wettelijke of contractuele uitzonderingen.
 • Recht op beperking van de verwerking: Wanneer de betrokkene een bezwaar, recht van verwijdering of correctie aanvraagt, kan ook het recht van beperking aangevraagd worden.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hij/zij heeft verstrekt te laten overdragen naar een andere verwerker.
 • Recht van bezwaar: De betrokkene kan zich verzetten tegen direct marketing, verwerking o.b.v. gerechtvaardigde gronden, en, verwerking voor wetenschappelijk of historisch onderzoek. Alle betrokkenen hebben het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming (bv. profiling).

Deze rechten kunnen op 2 manieren uitgeoefend worden:

 • via e-mail ter attentie van rijschool@topper.be, of,
 • via een schriftelijke aanvraag ter attentie van Rijschool Topper A.M. - Komvest 23, 8000 Brugge

Identificatie

Om een of meerdere rechten schriftelijk of via e-mail uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen, moet de aanvrager een bewijs van identiteit verschaffen. Bij voorkeur is dit de voorkant van de identiteitskaart. Rijschool Topper A.M. beantwoordt de aanvraag binnen een termijn van maximum 7 dagen, na ontvangst van de schriftelijke aanvraag of e-mail. De regelgeving voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wetgeving bepaalt de plichten van Rijschool Topper A.M. voor de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over deze regelgeving kan bekomen worden op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: www.privacycommission.be. De klanten die misnoegd zijn omdat Rijschool Topper A.M. niet aan hun privacy-verwachtingen voldoet, hebben steeds het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit via mail naar commission@privacycommission.be.

Opmerking

Rijschool Topper A.M. refereert soms naar derden (websites, sociale media, event-organisatoren, enz.) waarvan de voorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze privacy-verklaring vallen. De klant moet in dat geval zelf initiatief nemen om zich te informeren bij deze derden over het door hen gehanteerde beleid inzake de bescherming van gegevens.