Nieuws

26.09.2023

Vanaf 01/03/2024 zijn 2 wijzigingen:

 • Herinvoering van het vormingsmoment voor de begeleiders
 • Verlenging van de minimum duur van de stage van 3 naar 5 maanden
In het kort:

 • De oefenperiode van 5 maanden geldt voor iedereen die het praktijkexamen vanaf 1 maart 2024 aflegt. De afgiftedatum van het voorlopig rijbewijs doet er niet toe.
Voorbeeld: u krijgt uw voorlopig rijbewijs op 15 november 2023. Dan kan u tussen 15 en 29 februari 2024 uw praktijkexamen afleggen. Wilt u uw praktijkexamen afleggen na 1 maart 2024?
Dan mag dat pas vanaf 15 april 2024.

 • Is de startdatum van je voorlopig rijbewijs M36 of M12 1/03/2024 of later? Dan zullen de begeleiders die op het voorlopig rijbewijs staan het vormingsmoment moeten volgen. Hier is het de afgiftedatum van het voorlopig rijbewijs doorslaggevend!


06.07.2023

VANAF 01/03/2024 IS HET VORMINGSMOMENT VOOR BEGELEIDERS OPNIEUW VERPLICHT.
ALSOOK VERLENGT DE MINIMALE OEFENTERMIJN NAAR 5 MAANDEN IPV 3.

De Vlaamse Regering voert nu, na advies van de Raad van State, de verplichting van het vormingsmoment opnieuw definitief in en verlengt de minimale oefentermijn naar vijf maanden. Beide wijzigingen zijn van toepassing voor voorlopige rijbewijzen die uitgereikt worden vanaf 01/03/2024.

Onderzoek toont aan dat veel oefenen cruciaal is om een goede en veilige bestuurder te worden. De minimale oefenperiode die een kandidaat moet voltooien alvorens het praktijkexamen categorie B af te leggen, zal kandidaten stimuleren om meer en onder meer diverse omstandigheden te oefenen alvorens het praktijkexamen (een eerste keer) af te leggen.16.06.2023

Wijzigingen rijexamen vanaf 1 oktober:
rijexamen voor speedpedelec en rijexamen rijbewijs B met gps

Op vrijdag 16 juni 2023 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van besluit definitief goed dat de mogelijkheid voorziet om vanaf 1 oktober 2023 het praktijkexamen categorie AM af te leggen met een speedpedelec. Nog een wijziging vanaf 1 oktober: tijdens het praktijkexamen categorie B moeten kandidaten een bestemming kunnen bereiken met behulp van de gps.

Examen rijbewijs AM met speedpedelec
Als u met een speedpedelec wil rijden, moet u een rijbewijs AM of A halen, tenzij u al een rijbewijs B bezit.
De examinering om te mogen rijden met een speedpedelec werd gewijzigd. Het examen AM moest eerst worden afgelegd met een bromfiets en dus niet met een speedpedelec. Nu kan het examen ook afgelegd worden met een speedpedelec. Een belangrijke aanpassing, zeker gezien de ongevallencijfers.
Concreet wil dit zeggen dat er aangepaste examenmanoeuvres werden uitgewerkt zodat iemand die het rijbewijs AM wenst te behalen met een speedpedelec, dit vanaf 1 oktober 2023 ook zal kunnen.

Rijden met gps tijdens praktijkexamen rijbewijs B
Tijdens de proef op de weg voor het praktijkexamen categorie B moeten kandidaten aantonen dat ze zelfstandig, zonder aanwijzingen van de examinator, beslissingen kunnen nemen. Naast het volgen van aanwijzingsborden, moeten ze vanaf 1 oktober ook een bestemming kunnen bereiken met behulp van de gps.01.02.2019

Terugkommoment

Het terugkommoment is een opleiding van 4 uur voor beginnende bestuurders. De opleiding bestaat uit een introductie, een praktijkoefening en een groepsgesprek. Je ontvangt een oproepingsbrief van de Vlaamse overheid om aan het terugkommoment deel te nemen.

   Wenst u meer info klik hier31.01.2019

Wijzigingen reglementering voorlopig rijbewijs categorie B vanaf 01.02.2019

Vanaf 01.02.2019 kan een kandidaat waarvan de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M18 of M36 verstreken is slechts 1 keer een voorlopig rijbewijs M12 (met begeleider) aanvragen in de periode van 3 jaar, te rekenen vanaf het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs M18 of M36, waarvan hij laatst houder is geweest.

Het voorlopig rijbewijs M12 kan aangevraagd worden onder volgende voorwaarden:

 • Het theorie-examen categorie B is nog geldig (< 3 jaar)
 • De geldigheid van het laatste voorlopig rijbewijs categorie B (M18 of M36) is sinds minder dan 3 jaar verstreken
 • De begeleider heeft een vormingsmoment gevolgd
 • Een getuigschrift van het praktijkonderricht (6u) afgeleverd door een erkende rijschool, waarbij minimum 6 u praktijk gevolgd werden na het verstrijken van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M18 of M36, wordt voorgelegd.

...

   Wenst u meer info klik hier01.10.2017

Vormingsmoment begeleider

Sinds 1 oktober 2017 moeten begeleiders van kandidaat bestuurders verplicht een vormingsmoment volgen. Tijdens deze 3 uur durende opleiding delen ervaren instructeurs hun tips, ervaring en kennis over de wetgeving en het leerproces van een kandidaat bestuurder. Zo kan je als begeleider de kandidaat bestuurder op een veilige en efficiënte manier begeleiden op weg naar het rijbewijs. Na het volgen van de opleiding krijg je een begeleidersattest, dit attest is 10 jaar geldig.

   Wenst u meer info klik hier
01.10.2017

Federdrive, WIJZIGINGEN VANAF 01/10/2017

Vormingsmoment voor de begeleider

Elke begeleider die vanaf 01/10/2017 op een voorlopig rijbewijs M36 wenst vermeld te worden, dient vooraf een verplichte vorming van 3 uur te volgen in een erkende rijschool of bij een zelfstandig instructeur. De begeleider die dit vormingsmoment volgt, ontvangt een begeleidersattest dat 10 jaar geldig is.

Voor wie van toepassing?
Kandidaat-bestuurders die vanaf 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs M36 aanvragen in een Vlaamse gemeente.

Voor wie niet van toepassing?
Kandidaat-bestuurders die voor 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs hebben verkregen maar vanaf 01/10/2017 een vervanging of duplicaat van het voorlopig rijbewijs aanvragen, kunnen hun rijopleiding voortzetten volgens de oude regels, hoewel er strikt genomen sprake is van een nieuwe aanvraag. Het gaat daarbij om de volgende situaties:

 1. bij verlies of diefstal van het voorlopig rijbewijs;
 2. bij beschadiging, onleesbaarheid of tenietgaan van het voorlopig rijbewijs;
 3. als de foto van de houder van het voorlopig rijbewijs niet meer gelijkend is;
 4. bij verandering van begeleider (die géén begeleidersattest dient voor te leggen)
 5. als een extra begeleider opgenomen wordt op het voorlopig rijbewijs

...

   Wenst u meer info klik hier