Algemene lesvoorwaarden


Artikel 1 – Lesvoorwaarden voor de rijschool

 1. Je krijgt theorie- en/of praktijkles van een lesgever die in het bezit is van een brevet van beroepsbekwaamheid en een instructietoelating uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit.
 2. Lessen worden aan boord van een schoolvoertuig gegeven.
 3. Je krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde lesgever. Het kan voorkomen dat je ook van een andere lesgever les krijgt, in het bijzonder wanneer een beperkte beschikbaarheid van je vrije tijd ertoe zou leiden dat je opleiding zich over een lange periode zou uitstrekken, of in andere gevallen van overmacht waardoor je lesgever niet beschikbaar is.
 4. Gedurende de lesuren zijn private bezoeken en boodschappen verboden.
 5. De leerlingen zullen zich schikken naar de onderrichtingen van de lesgever.
 6. De autorijschool behoudt zich het recht voor haar lesuurschema’s te wijzigen indien zulks nodig geacht wordt.
 7. De rijschool heeft het recht om jou een bekwaamheidsattest te weigeren indien de lesgever oordeelt dat je niet bekwaam bent om de scholing alleen op de openbare weg verder te zetten. Tijdens de voorziene evaluatiemomenten zal de lesgever de vooruitgang in het leerproces met jou bespreken. Voor een bekwaamheidsattest moet je bovendien 20 uur effectief les gevolgd hebben.


Artikel 2 – Lesvoorwaarden voor de leerling

 1. Een rijles of examenbegeleiding kan worden verplaatst of afgezegd zonder dat deze zal worden aangerekend, op voorwaarde dat de afzegging of verplaatsing gebeurt uiterlijk de derde werkdag (zaterdag wordt niet beschouwd als een werkdag) voor de geplande rijles of examenbegeleiding.
 2. Niettemin kan de rijschool beslissen om annuleringen veroorzaakt door overmacht te aanvaarden, voor zover ze bewezen worden (bv. Door een doktersgetuigschrift). In dit geval zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van 50% van het lesgeld. Worden uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht : verlof, oproeping door de werkgever, geplande ziekenhuisopname. Deze beslissing wordt uitsluitend door de rijschool genomen en kan niet worden afgedwongen door de leerling.
 3. Verplaatsen en/of annuleren van lessen of praktijkexamens kan alleen op het secretariaat Komvest 23 8000 Brugge, of telefonisch op 050/33.12.20 (open van ma - vr 9u30-11u30 en 13u30-18u) NIET via MAIL.
 4. Als je motorlessen volgt dan dien je je aan te bieden in beschermende kledij, nl : handschoenen, een vest met lange mouwen, een lange broek (of overall) en laarzen of bottines die de enkel beschermen.


Artikel 3 – Praktijkexamens

 1. Als je niet of te laat op je praktisch examen (afgesproken met de rijschool) verschijnt, dan moet je de kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen. Dit is ook zo als jouw examen niet doorgaat omdat je niet de juiste geldige documenten kon tonen (zoals een geldig voorlopig rijbewijs of geldig theoriebewijs of identiteitskaart).
 2. Als het praktijkexamen niet doorgaat wegens slecht weer ( ijzel of sneeuw) of door een technisch defect aan de leswagen, dan hoef je geen kosten te betalen.


Artikel 4 – Kwaliteitscontrole – bemiddeling

 1. Op regelmatige tijdstippen zal de rijschool jou bevragen (via e-mail of per brief) of de opleiding naar wens verlopen is. Wij vragen je deze evaluatieformulieren in te vullen.
 2. Bij een meningsverschil over het verloop van je opleiding kan je je wenden tot het secretariaat van de rijschool.
 3. Klachten kunnen gemeld worden via ombudsdienst@federdrive.be


Artikel 5 – Tarieven en betalingen

AM A B BE C CE D
€25,00 €25,00 €25,00 €25,00 €25,00 €25,00 €25,00
€60,00 €100,00 €100,00 - €65,00 - €65,00
- - - - €100,00 - €100,00
€40,00 €75,00 €65,00 €85,00 €85,00 €105,00 -
€80,00 €100,00
€150,00
€130,00 €200,00 €200,00 €225,00 -

 

Prijs incl. 21% BTW.
Voor tussenkomsten (KMO-subsidies) verwijzen we je naar ons secretariaat.
Op het examencentrum dien je de examenkosten (retributies) te betalen.


 1. Bovenvermelde prijzen zijn van toepassing tot drie maand na de start van de praktijklessen. Wat de praktische lessen betreft : als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend. .
 2. De betaling gebeurt uiterlijk bij aanvang van de eerste les (contant of bancontact) of wordt op voorhand overgemaakt op volgend rekeningnummer. BE98 0017 9624 5693
  Vermeld bij overschrijving steeds de naam van de kandidaat bij de mededeling.
 3. In geval van opzegging door de leerling voor de eerste theorie- of praktijkles, wordt
  door de rijschool een schadevergoeding van € 50,00 aangerekend
 4. Komt het voor dat je niet betaalt volgens het betalingsschema, dan heeft de rijschool het recht de geplande opleiding stop te zetten en een factuur op te maken voor het achterstallige bedrag. Iedere vertraging in betaling van deze factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest van 10% per jaar vanaf de vervaldag met zich mee.
 5. Lesboeken en ander materiaal betaal je contant bij ontvangst.


Artikel 6 – Vrijwaring

Als je tijdens de rijles of het praktijkexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan het lesvoertuig dan gelden de volgende afspraken:

 1. De rijschoolhouder kan je in regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hij draagt zelf het risico
 2. Bij opzettelijk wangedrag zal je wel aansprakelijk gesteld worden.
 3. Het is ten stelligste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was, wordt je wel aansprakelijk gesteld.
 4. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid beïnvloed wordt. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact moet de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

 

Artikel 7 – Privacy

De bescherming van de privacy vinden wij heel belangrijk. We zijn altijd al zeer omzichtig omgesprongen met uw gegevens. Behalve aan de noodzakelijke instanties hebben wij nooit gegevens doorgegeven aan derden en zullen dat ook nooit doen. Wij behandelen al uw gegevens als strikt vertrouwelijke informatie met het uiterst respect voor privacy.