Algemene lesvoorwaarden


Artikel 1 – Lesvoorwaarden voor de rijschool

 1. Je krijgt theorie- en/of praktijkles van een lesgever die in het bezit is van een brevet van beroepsbekwaamheid en een instructietoelating uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit.
 2. Lessen worden aan boord van een schoolvoertuig gegeven.
 3. Je krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde lesgever.  Het kan voorkomen dat je ook van een andere lesgever les krijgt, in het bijzonder wanneer een beperkte beschikbaarheid van je vrije tijd ertoe zou leiden dat je opleiding zich over een lange periode zou uitstrekken, of in andere gevallen van overmacht waardoor je lesgever niet beschikbaar is.
 4. Gedurende de lesuren zijn private bezoeken en boodschappen verboden. 
 5. De lesgever is vakkundig op het gebied van lesgeven. Luister dan ook goed naar hem of haar en volg alle gegeven aanwijzingen goed op.
 6. De autorijschool behoudt zich het recht voor haar lesuurschema’s te wijzigen indien zulks nodig geacht wordt.
 7. De rijschool heeft het recht om jou een bekwaamheidsattest te weigeren indien de lesgever oordeelt dat je niet bekwaam bent om de scholing alleen op de openbare weg verder te zetten. Tijdens de voorziene evaluatiemomenten zal de lesgever de vooruitgang in het leerproces met jou bespreken. Voor een bekwaamheidsattest moet je bovendien 20 uur effectief les gevolgd hebben.


Artikel 2 – Lesvoorwaarden voor de leerling

 1. Zorg ervoor dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaarstaat. Ben je iets te laat zonder verwittigen, wees dan gerust dat je lesgever altijd 15 minuten op de afgesproken plaats zal wachten. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om deze rijles te annuleren en integraal in rekening te brengen.
 2. Een rijles of examenbegeleiding kan worden verplaatst of afgezegd zonder dat deze zal worden aangerekend, op voorwaarde dat de afzegging of verplaatsing gebeurt uiterlijk een kalenderweek voor de geplande rijles of examenbegeleiding. Indien je deze termijn niet respecteert zal je het lesgeld, de examenbegeleiding en de examenretributie moeten betalen. De geannuleerde (en betaalde) lesuren komen niet in aanmerking voor het minimumaantal uren opgelegd door de wetgeving.
 3. Niettemin kan de rijschool beslissen om annuleringen veroorzaakt door overmacht te aanvaarden, voor zover ze bewezen worden (bv. Door een doktersgetuigschrift). In dit geval zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van 50% van het lesgeld, niet van toepassing op examenbegeleidingen en terugkommomenten. Worden uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht : verlof, oproeping door de werkgever, geplande ziekenhuisopname. Deze beslissing wordt uitsluitend door de rijschool genomen en kan niet worden afgedwongen door de leerling.
 4. Verplaatsen en/of annuleren van lessen of praktijkexamens kan alleen op het secretariaat Komvest 23 8000 Brugge,  of telefonisch op 050/33.12.20 (open van ma - vr  9u30-11u30 en 13u30-18u) NIET via MAIL.
 5. Als je motorlessen volgt dan dien je je aan te bieden in beschermende kledij, nl : helm, handschoenen, een vest met lange mouwen, een lange broek (of overall) en laarzen of bottines die de enkel beschermen. 
 6. De lessen worden gegeven in de Nederlandse taal. Wij verwachten van jou dat je de aanwijzingen van de lesgever in het Nederlands voldoende begrijpt. Indien je de Nederlandse taal niet voldoende machtig bent, dien je dit bij inschrijving te melden.
 7. Een planning voor praktische rijlessen wordt steeds opgemaakt na persoonlijk of telefonisch contact, hierna volgt een bevestiging van deze planning per mail. Indien u niet akkoord gaat met deze planning, kunt u steeds aanpassingen doorvoeren op voorwaarde dat dit een kalenderweek voor de desbetreffende afspraak gebeurt. Bij een volledige annulering van de planning, wordt een schadevergoeding van €50 aangerekend.


Artikel 3 – Praktijkexamens

 1. Indien u het praktijkexamen aflegt met de rijschool onder begeleiding van de lesgever, dan doe je aanvraag voor het praktijkexamen op het secretariaat van de rijschool. De dag van je praktijkexamen dient de miniumumstage, vereist volgens jouw voorlopig rijbewijs categorie B, doorlopen zijn.
 2. Bij het praktijkexamen moet je volgende documenten voorleggen:
  1. Cat. AM, A1, A2, A, B, C of D: bewijs van een geldig theorie-examen (maximum 3 jaar oud)
  2. Cat. B: geldig voorlopig rijbewijs dat minstens 3 maanden geleden uitgereikt is of een ‘attest van aflevering van een voorlopig rijbewijs’ (bij de gemeente)
  3. Cat. BE: geldig rijbewijs B
  4. Cat. C of D: rijgeschiktheidsattest + geldig rijbewijs B
  5. Cat. CE: geldig rijbewijs C met rijgeschiktheidsattest vermeld op rijbewijs
  6. Cat. DE: geldig rijbewijs D met rijgeschiktheidsattest vermeld op rijbewijs
  7. Geldige elektronische identiteitskaart voorzien van een chip
 3. Als je niet of te laat op je praktisch examen (afgesproken met de rijschool) verschijnt, dan moet je de kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen. Dit is ook zo als jouw examen niet doorgaat omdat je niet de juiste geldige documenten kon tonen (zoals een geldig voorlopig rijbewijs of geldig theoriebewijs of identiteitskaart).
 4. Als het praktijkexamen niet doorgaat wegens slecht weer ( ijzel of sneeuw) of door een technisch defect aan de leswagen, dan hoef je geen kosten te betalen.
 5. De praktijkexamens gaan uitsluitend door in het Nederlands. Wij verwachten van jou dat je de aanwijzingen van de examinator in het Nederlands voldoende begrijpt. Indien je de Nederlandse taal niet voldoende machtig bent, dan ben je verplicht om je te laten bijstaan door een beëidigde tolk die door jou gereserveerd en betaald wordt. De wetgeving staat enkel volgende talen toe waarvoor een tolk mag ingeschakeld worden: Frans, Engels of Duits.


Artikel 4 – Kwaliteitscontrole – bemiddeling

 1. Op regelmatige tijdstippen zal de rijschool jou bevragen (via e-mail of per brief) of de opleiding naar wens verlopen is. Wij vragen je deze evaluatieformulieren  in te vullen.
 2. Bij een meningsverschil over het verloop van je opleiding kan je je wenden tot het secretariaat van de rijschool.
 3. Klachten kunnen gemeld worden via ombudsdienst@federdrive.be


Artikel 5 – Tarieven en betalingen

AM A B BE C CE D
€25,00 €25,00 €25,00 €25,00 €25,00 €25,00 €25,00
€60,00 €100,00 €100,00 - €95,00 - €95,00
- - - - €130,00 - €130,00
€49,00 €83,00 €67,00 €100,00 €101,00 €117,00 -
€80,00 €100,00
€150,00
€130,00 €200,00 €200,00 €225,00 -

 

Prijs incl. 21% BTW.
Voor tussenkomsten (KMO-subsidies) verwijzen we je naar ons secretariaat.
Op het examencentrum dien je de examenkosten (retributies) te betalen.


 1. Bovenvermelde prijzen zijn van toepassing tot drie maand na de start van de praktijklessen. Wat de praktische lessen betreft : als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend.
 2. De betaling gebeurt uiterlijk bij aanvang van de eerste les (contant of bancontact) of wordt op voorhand overgemaakt op volgend rekeningnummer. BE98 0017 9624 5693
  Vermeld bij overschrijving steeds de naam van de kandidaat bij de mededeling.
 3. Komt het voor dat je niet betaalt volgens het betalingsschema, dan heeft de rijschool het recht de geplande opleiding stop te zetten en een factuur op te maken voor het achterstallige bedrag. Iedere vertraging in betaling van deze factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest van 10% per jaar vanaf de vervaldag met zich mee.
 4. Lesboeken en ander materiaal betaal je contant bij ontvangst. 
 5. Indexatie terugkommoment: Indien tussen de datum van inschrijving en de datum van het terugkommoment een indexatie van de tarieven plaatsvindt, zal het bedrag dat bijkomend verschuldigd is ten gevolgde van deze indexatie bijkomend aangerekend worden aan de klant.


Artikel 6 – Vrijwaring

Als je tijdens de rijles of het praktijkexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan het lesvoertuig dan gelden de volgende afspraken:

 1. De rijschoolhouder kan je in regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hij draagt zelf het risico.
 2. Bij opzettelijk wangedrag zal je wel aansprakelijk gesteld worden.
 3. Het is ten stelligste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was, word je wel aansprakelijk gesteld.
 4. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid beïnvloed wordt. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld.  Neem altijd contact moet de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

 

Artikel 7 – Privacy

De bescherming van de privacy vinden wij heel belangrijk. We zijn altijd al zeer omzichtig omgesprongen met uw gegevens. Behalve aan de noodzakelijke instanties hebben wij nooit gegevens doorgegeven aan derden en zullen dat ook nooit doen. Wij behandelen al uw gegevens als strikt vertrouwelijke informatie met het uiterst respect voor privacy.